ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 • 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. UAB „Papermedia“ (toliau – „Bendrovė“) gerbia visų savo paslaugų pirkėjų, potencialių klientų (kurie išbandė paslaugas, tačiau netapo klientais) bei visų Papermedia.lt tinklalapio (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Klientai“) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti pateiktų bei gautų asmens duomenų apsaugą. Bendrovė taip pat rūpinasi Klientų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimu.
  1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  1.3. Naudodamiesi Svetaine, taip pat užsisakydami ar bet kuria forma naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje pažymi "varnelę", jog sutinka su Bendrovės privatumo politika. Su privatumo politika galima bet kada pakartotinai susipažinti Svetainės apačioje paspaudus nuorodą Privatumo politika.
  1.4.Tvarkydami Kliento asmens duomenis, mes laikomės LR ir ES teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“); Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“); Elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) nuostatų irkt.

  2. Kokios sąvokos yra naudojamos
  2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
  2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  2.6. Duomenų valdytojas - UAB „Papermedia“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kodas 305655137, registruota adresu Senasis Ukmergės kel. 46, Užubaliai, LT-14302 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  2.7. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu susisiekti su Klientu bei siūlyti prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų, įskaitant automatizuotu būdu.

  3. Kokius slapukus ir kaip naudojame
  3.1. Slapukas (angl. cookie) - mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.
  3.2. Šie slapukai naudojami Svetainėje, taip pat susijusiose Bendrovės sistemose, skirtose tinkamai ir kokybiškai aptarnauti Klientą.
  3.3. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: PHPSESSID (sesijos informacija), "CookieInfoScript" (sutikimas su naudojamais cookie), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (Google Analytics naudojami slapukai), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref (Facebook Pixel naudojami slapukai) bei "GPS", "PREF", "VISITOR_INFO1_LIVE", "YSC" (YouTube video turinio transliavimo informacija).
  3.4. Kliento teisė atsisakyti slapukų. Klientas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos. Klientas supranta, jog Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad svetainės valdytojas nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.

  4. Kokius asmens duomenis renkame
  4.1. Bendrovė renka ir vėliau tvarko Kliento asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, naudodamiesi ir užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, asmens kodas (nebūtinas), adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, bei kiti duomenys, susiję su paslaugų užsakymo specifika. Pažymime, jog kai kuriuos duomenis, kuriuos užpildyti nėra būtina, Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir/ar užsakydami prekes, valdydami Bendrovės teikiamas paslaugas.
  4.2. Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

  5. Kokiais tikslais ir kaip tvarkome asmens duomenis
  5.1. Bendrovės turimi duomenys apie Klientą bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
  5.2. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Kliento asmens duomenis prekių (paslaugų) pirkimo/užsakymo apdorojimui, įvykdymui bei administravimui, su prekių (paslaugų) užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus, tiesioginės rinkodaros tikslais (turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).
  5.3. Mes užtikriname, kad Kliento asmens duomenys yra ir bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

  6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite
  6.1. Teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.
  Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame duomenų rinkimo metu. Ją taip pat galite rasti šioje Privatumo politikoje arba gauti, kreipdamiesi į mus elektroniniu paštu info@papermedia.lt.
  6.2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome.
  Jūs turite teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą, tokia kaip asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos, asmens duomenų gavėjai ir kt. Mes turime teisę atsisakyti pateikti Jūsų tvarkomus duomenis, jei nustatomos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant, asmens duomenys nėra teikiami.
  6.3. Teisę reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome.
  Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti netikslius su Klientu susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Kliento asmens duomenys.
  6.4. Teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis.
  Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėto mūsų arba trečiosios šalies intereso; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (vi) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis mums taikomų teisės aktų reikalavimų. Šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių, t.y. tais atvejais, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina, siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) įgyvendinti mūsų teisinius įsipareigojimus; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.
  6.5. Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi, remiantis teisėtu mūsų arba trečiosios šalies interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) turėdami Jūsų sutikimą; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.
  6.6. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
  Šia teise galite pasinaudoti dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija. Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galėsime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus ir (ar) teisėtus mūsų reikalavimus.
  6.7. Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
  Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų šiuo tikslu.
  6.8. Teisę į duomenų perkeliamumą.
  Šią teisę galėsite įgyvendinti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir pan.) ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra: (i) Jūsų sutikimas, arba (ii) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu, prieš sudarant sutartį.
  6.9. Teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
  Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  6.10. Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.
  Jei manote, kad, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, pažeidžiame asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tačiau, prieš teikiant skundą, rekomenduojame susisiekti su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą, abiem šalims priimtiną sprendimą.
  6.11. Duomenų subjektų teises galite įgyvendinti, pateikę mums prašymą vienu iš nurodytų būdų: (i) registruotu paštu, adresu Senasis Ukmergės kel. 46, Užubaliai, LT-14302 Vilniaus r. Pateikdami mums prašymą registruotu paštu, turėsite tinkamai patvirtinti savo tapatybę; arba (ii) el. paštu, adresu info@papermedia.lt. Pateikdami mums prašymą el. paštu, turėsite mums pateikti elektroniniu parašu patvirtintą prašymą.

  7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu
  7.1. Laikoma, kad Klientas suteikė Bendrovei išankstinį sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, kai:
  (i) užsisakydamas prekes, Klientas sutinka gauti pasiūlymus ir naujienas, t.y. pirkimo metu pažymi varnelę laukelyje „Sutinku gauti pasiūlymus ir naujienas“, arba
  (ii) Klientas užsisako naujienlaiškio prenumeratą, Papermedia.lt tinklapio apačioje įvedęs savo el. pašto adresą ir paspaudęs mygtuką „Prenumeruoti“.
  7.2. Bendrovė, turėdama 7.1. punkte nurodytą Kliento išankstinį sutikimą, gali siųsti Klientui naujienlaiškius, susisiekti su Klientu el. paštu ir / arba telefonu ir teirautis dėl esamų paslaugų kokybės bei kitais susijusiais klausimais. Bendrovė galimai naudosis trečiųjų šalių (Mailerlite) paslauga.
  7.3. Bendrovė tvarko šiuos Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
  7.4. Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Kliento pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus (tokia atsisakymo nuoroda yra pateikiama kiekvieno siunčiamo laiško apatinėje dalyje).

  8. Kam teikiame asmens duomenis
  8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Kliento asmens duomenų suteikiama, tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
  8.2. Bendrovė gali pateikti Kliento asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Kliento asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Kliento naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims. Tokie duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir laikydamiesi visų LR bei ES teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.
  8.3. Su prekių įsigijimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti.
  8.4. Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninio pašto paslaugų teikėjams.
  8.5. Kliento asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

 • Naujienlaiškio prenumerata Gaukite nuolaidas ir specialius pasiūlymus!

  Informacija